PHÒNG GD & ĐT TUY PHƯỚC                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 2 PHƯỚC QUANG                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số:     /KHCM -PQ2                                                                            Phước Quang, ngày   02  tháng  11  năm 2021

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC GIAO LƯU“NÉT CHỮ-NẾT NGƯỜI”  CẤP TRƯỜNG

     NĂM HỌC 2021-2022

 

Căn cứ Công văn số 117/PGDĐT-TH ngày 15/9/2021 của Phòng GDĐT Tuy Phước về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2021-2022;

Căn cứ kế hoạch năm học 2021-2022 của trường tiểu học số 2 Phước Quang;

Chuyên môn trường tiểu học số 2 Phước Quang xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu “Nét chữ-Nét người” tiểu học cấp trường năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH GIAO LƯU

1. Góp phần thúc đẩy phong trào "Giữ vở sạch- Viết chữ đẹp" của học sinh Tiểu học; trao đổi các kỹ năng chữ viết và trình bày bài sạch đẹp; góp phần nâng cao chất lượng dạy tập viết của giáo viên trong trường.

2. Tạo cho học sinh thói quen trau dồi kỹ năng viết chữ và trình bày bài; từ đó, giúp các em hình thành và phát triển những phẩm chất tốt như tính cẩn thận, khiếu thẩm mỹ, lòng kiên trì, óc sáng tạo và biết  giữ gìn tiếng nói, chữ viết của dân tộc Việt Nam.

3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người giáo viên, động viên khích lệ các thầy cô giáo chăm lo, rèn luyện chữ viết cho học sinh tiểu học một cách thường xuyên và đại trà.

4. Huy động được sự quan tâm, giúp đỡ của phụ huynh học sinh và tổ chức-lực lượng xã hội đối với việc “luyện nét chữ – rèn nết người” cho học sinh.

II. ĐỐI TƯỢNG- THỜI GIAN- ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC GIAO LƯU

1. Đối tượng giao lưu

 Học sinh các lớp đang theo học tại trường từ lớp 1 đến lớp 5: Phân bổ cụ thể như sau:

+ Mỗi khối tự tổ chức giao lưu và chọn 05 em xuất sắc của khối giao lưu cấp trường.

2. Thời gian địa điểm tổ chức giao lưu

a. Thời gian tổ chức giao lưu

Từ ngày 27/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021.

b. Địa điểm: Tại cụm Luật Bình trường Tiểu học Số 2 Phước Quang.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1.Nội dung

Phần 1: Rung chuông vàng ( gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm )

-  Nội dung kiến thức hiểu biết của học sinh có liên quan đến khả năng rèn luyện viết chữ đẹp, những câu chuyên nói về tấm gương viết chữ đẹp, những thành ngữ, tục ngữ nói về nét chữ nết người.

- Bam giáo khảo nêu câu hỏi, học sinh  suy nghĩ và ghi nhanh nội dung câu trả lời của  mình vào bảng nhỏ sau đó đại diện nhóm giơ lên cao để ban giám khảo chấm điểm. Thời gian dành cho mỗi câu hỏi là 01 phút.

- Mỗi câu hỏi trả lời đúng được 10 điểm, tối đa 200 điểm và trả lời sai không tính điểm.

Phần 2: Thực hành bài viết

+ Bài thứ nhất: Thực hành bài viết theo quy định chuẩn của Bộ GD&ĐT có nội dung nhìn chép một đoạn văn thơ cho sẵn theo kiểu viết đứng, nét đều hoặc nét thanh, nét đậm tùy theo cỡ chữ nhỏ.

+ Bài thứ hai: Thực hành bài viết sáng tạo có nội dung nhìn chép một đoạn văn thơ cho sẵn theo kiểu viết nghiêng nét đều hoặc nét thanh, nét đậm tùy thích.

b. Hình thức tổ chức giao lưu

- Thành lập kế hoạch, thành lập ban giám khảo.

- Tổ chức cho HS viết bài giao lưu, chấm bài giao lưu.

- Tổ chức rung chung vàng.

b.1 Quy định về đánh giá kết quả bài viết giao lưu: 10 điểm, Cụ thể:

- Nội dung: (7.0 điểm)

+ Chữ viết đẹp, đúng theo mẫu chữ hiện hành của Bộ GD&ĐT: 5 điểm

+ Đầy đủ các bài tập viết, luyện viết theo quy định chương trình hiện hành: 1 điểm

+ Các bài viết không mắc lỗi chính tả: 1 điểm

- Hình thức: (3.0 điểm)

+ Có bọc bìa, nhãn vở cẩn thận, đẹp: 1 điểm

+ Vở không quăn góc, các bài viết sạch sẽ, không tẩy xóa, gạch bỏ: 2 điểm

Ghi chú: Có thể chấm lẻ đến 0.5 điểm

IV. LỊCH GIAO LƯU:

- Ngày 27/11/2021:Họp ban tổ chức, BGK

-Ngày 30/11/2021: Khai mạc và tổ chức thi theo buổi

            + Sáng khối 2, 3, 4

            + Chiều khối 1,5

           

2. Cơ cấu giải thưởng

- Cá nhân :Mỗi khối 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba

- Giải Rung chuông vàng: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba.

V. Thành lập đội tuyển thi huyện

  Những học sinh có điểm cao nhà trường chọn 5 em  giao lưu cấp huyện.

 Trên đây là kế hoạch tổ chức giao lưu “ Nét chữ -Nết người” cấp trường năm học 2021 - 2022. Bộ phận chuyên môn trường đề nghị toàn thể giáo viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch này để đạt kết quả tốt./.   

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT ( B/c);

-Tổ CM, GV ( Th/hiện);

- Lưu: VT,CM.

             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                Bùi Văn Chánh