PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC

TRƯỜNG TH SỐ 2 PHƯỚCQUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  /KHCM-PQ2

Phước Quang,ngày 24 tháng11 năm 2021

    

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRONG THỜI GIAN HỌC SINH

TẠM NGỪNG ĐẾN TRƯỜNG .NĂM HỌC 2021-2022

 

Căn cứ Công văn số 117 /PGDĐT-GDTH ngày 15/9/2021 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2021-2022 của phòng GD&ĐT Tuy Phước;

 Căn cứ Kế hoạch số 665/KH-PGD&ĐT ngày 28/10/2021 của phòng GD&ĐT Tuy Phước về việc tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid -19 đối với giáo dục tiểu học năm học 2021 2022;

            Căn cứ công văn số 239/KH-PGDĐT ngày 29/10/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về việc tổ chức dạy học cho học sinh trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với giáo dục tiểu học năm học 2021-2022;

Căn cứ tình hình thực tế. Chuyên môn trường tiểu học số 2 Phước Quang xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyếntrong thời gian học sinh tạm ngừng đến trường .năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Xây dựng kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu của gia đình, xã hội, nhà trường và mong muốn của cha mẹ học sinh trong việc quản lý và giáo dục học sinh.

Khai thác hiệu quả thời gian nghỉ phòng, chống Covid-19 để các em được giáo dục toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình của giáo viên; Rèn luyện và từng bước nâng cao năng lực tự học của học sinh đối với việc học qua Internet, trên truyền hình.

Xây dựng kế hoạch với các nội dung thiết thực, cụ thể, các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

            II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN, ĐIỀU KIỆN CSVC

  1. Đối tượng:

- Học sinh lớp 1A1

- Học sinh lớp 4A3

- Học sinh khối 3,4,5 ( Học các môn TA,Tin, KH, ÂN,TD)

- Giáo viên: 5 GV ( Đắc,Vinh, Thiện, Nguyện, Thảo )

            2. Phạm vi: Lớp 1A1,  4A3, khối 3,4,5.

            3. Thời gian: Áp dụng dạy trực tuyến tạm thời từ ngày 24/11/2021 đến khi hết ngày cách ly 6/12/2021 theo qui định.

  4.  Cơ sở vật chất

- Giáo viên có đủ máy tính kết nối, có thể dạy trực tuyến ở nhà hoặc địa điểm phù hợp.

- Đại đa số học sinh có các thiết bị như: máy tinh, điện thoại thông minh có kết nối và có khả năng tham gia học trực tuyến

III.PHƯƠNG ÁN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

 - Phương án:

Khối từ lớp 1 đến lớp 3 phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ phối hợp với phụ huynh học sinh hướng dẫn học sinh học tập, ôn tập;lựa chọn những nội dung cần thiết, cốt lõi để hướng dẫn học sinh học tập ở nhà. Ngoài ra, học sinh khối lớp1, lớp 2 hướng dẫn học tập qua lịch phát sóng trên truyền hình hàng tuần trên kênhVTV1,VTV2,VTV7.Riêng lớp4 và lớp 5 tổ chức học trực tuyến, số tiết trực tuyến không quá 1/4 tổng số tiết theo thời khóa biểu - Hình thức:

+ Học sinh tự học ở nhà và qua truyền hình hàng tuần trênkênhVTV1,VTV2,VTV7 ( Đối với khối 1A1).(Phụ lục phát sóng kèm theo )

+ Dạy học trực tuyến thông qua phần mềm Zoom, Google meet (Đối với lớp 4A3 và khối 3,4,5 do GV chuyên dạy vì điều kiện cách ly tại nhà)

IV. NỘI DUNG

1. Học ở nhà và trên truyền hình (Lớp 1A1)

a) Yêu cầu đối với GV

- Xây dựng kế hoạch tổ chức, hướng dẫn học sinh học theo các bài học được phát trên truyền hình, bao gồm tài liệu hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập cho học sinh, câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo nội dung bài học trên truyền hình.

- Gửi tài liệu hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập cho học sinh theo các bài học trước khi bài học được phát trên truyền hình; liên hệ với gia đình để phối hợp tổ chức, hướng dẫn, giám sát học sinh theo học các bài học phát trên truyền hình.

- Tiếp nhận báo cáo kết quả học tập của học sinh qua truyền hình theo nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh; nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua báo cáo kết quả học tập nhận được.

- Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua truyền hình khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức còn hạn chế cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình.

b) Nhà trường

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn phân công, giao nhiệm vụ cho giáo viên phụ trách môn học theo lớp học xây dựng kế hoạch bài học để tổ chức, hướng dẫn học sinh học tập theo các bài học được phát sóng trên truyền hình.

- Thông báo thời khoá biểu theo lịch phát sóng các bài học trên các kênh truyền hình cho giáo viên, học sinh, gia đình học sinh để phối hợp tổ chức cho học sinh theo học các bài học trên truyền hình.

- Quản lý, giám sát, đánh giá, công nhận kết quả học tập của học sinh trong việc tổ chức dạy học trên truyền hình.

- Yêu cầu mỗi ngày giáo viên báo cáo số lượng HS tham gia và tình hình học tập của học sinh một lần với nhà trường.

c) Đối với học sinh

- Được hướng dẫn đầy đủ về nhiệm vụ học tập trước khi theo học các bài học được phát trên truyền hình.

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập trước, trong và sau khi theo học các bài học được phát trên truyền hình; nộp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo bài học trên truyền hình cho giáo viên để được nhận xét, đánh giá.

d) Đối với cha mẹ học sinh

- Tạo không gian, thời gian riêng cho học sinh. Bố trí phương tiện học tập cho học sinh (phòng học, tivi và các thiết bị học tập).

- Liên lạc với giáo viên và hỗ trợ học sinh tiếp nhận nhiệm vụ học tập, tài liệu hướng dẫn học theo bài học trên truyền hình; giám sát, hỗ trợ học sinh thực hiện các bài học trên truyền hình tại gia đình.

- Hỗ trợ học sinh hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao; gửi báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo bài học trên truyền hình cho giáo viên để được nhận xét, đánh giá.

2. Dạy học trực tuyến thông qua phần mềm Zoom, Google meet (4A3, khối 3,4,5)

a) Công tác chuẩn bị

- Tập huấn giáo viên, hướng dẫn GV, CMHS cài đặt phần mềm.

- Bảo đảm yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật để tổ chức và quản lý hoạt động dạy học cho giáo viên và học sinh của nhà trường

- Yêu cầu Giáo viên xây dựng nội dung bài dạy theo chương trình giáo dục phổ thông, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; bảo đảm tính khoa học, sư phạm, chính xác, phù hợp với đối tượng học sinh; được lãnh đạo nhà trường phê duyệttrước khi đưa vào sử dụng.

- Kết hợp tốt với CMHS chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, điều kiện đảm bảo việc học tập trực tuyến cho học sinh

b) Thời lượng và số môn dạy

+ Thời lượng: Theo TKB của lớp 4A3 ; 25 phút/ 1 tiết

+ Thời gian học: 7h00 đến 21h00

+ Nội dung: Chương trình cốt lõi qui định của Bộ giáo dục và đào tạo

+ Môn học: Toán; Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử&Địa lí, Tiếng Anh, Tin học, MT, TD, ÂN.

+ Thời khóa biểu (theo TKB lớp 4A3 và TKB dạy chuyên K3,4,5)

3. Đánh giá

a. Đánh giá thường xuyên:

Trong quá trình dạy học trực tuyến, trên truyền hình giáo viên phụ trách các môn học trực tiếp kiểm tra đánh giá kết quả thục hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học trực tuyến hoặc phiếu bài tập, bằng các hình thức phù hợp.

Kết quả đánh giá thường xuyên trong quá trình học tập trực tuyến, học trên truyền hình được công nhận theo quy định hiện hành.

b. Đánh giá định kì:

- Cuối kì nghỉ phòng dịch khi học sinh trở lại trường học tập, nhà trường tổ chức ôn tập bổ sung kiến thức cho học sinh.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá định kì theo quy định hiện hành. So sánh đối chiếu kết quả kiểm tra định kì với kết quả đánh giá thường xuyên trong thời gian học tập trực tuyến để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố bổ sung kiến thức.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường

- Xây dựng kế hoạch, báo cáo PGD, triển khai tới toàn thể CBVC, thông báo công khai tới CMHS

- Xếp thời khóa biểu các tiết dạy theo khung giờ qui định

- Duyệt chương trình cụ thể của từng khối theo từng tuần

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dạy học trực tuyến của giáo viên

- Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập trực tuyến của học sinh

- Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về PGD

2. Tổ chuyên môn

- Họp tổ thống nhất chương trình, nội dung bài dạy cụ thể của từng môn học theo từng tuần, báo cáo ban nhà trường vào thứ sáu của tuần trước tuần thực dạy.

- Thảo luận, phân công giáo viên soạn bài, thống nhất kế hoạch bài dạy cụ thể cho từng tiết học.

- Thống nhất nội dung ôn tập bổ sung kiến thức cho học sinh sau thời gian học trực tuyến

3. Giáo viên (CN,BM)

- Thực hiện tuyên truyền phổ biến kế hoạch dạy học trực tuyến đến 100% CMHS của lớp chủ nhiệm.

- Hướng dẫn CMHS cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom.Google meet và phối hợp với GVCN hướng dẫn con em học tập trực tuyến.

- Hướng dẫn học sinh phương pháp học tập trực tuyến qua phần mềm Zoom, Google meet.

- Tham gia họp tổ thống nhất chương trình bài dạy cụ thể của từng môn học theo từng tuần, soạn giáo án theo phân công của tổ chuyên môn, thảo luận, thống nhất kế hoạch bài dạy cụ thể cho từng tiết học của tổ khối.

- Thực hiện dạy học trực tuyến các môn học được phân công giảng dạy. Động viên khuyến khích học sinh tích cực tham gia học tập.

- Lập sổ theo dõi học sinh tham gia học tập hàng ngày và tổng hợp số lượng học sinh tham gia học tập báo cáo nhà trường hàng ngày (Báo cáo trên trang tính)

- Ghi lại toàn bộ tiến trình từng tiết dạy, lưu trong máy tính cá nhân và gửi để báo cáo (khi nhà trường yêu cầu)

(Lưu ý: Khi dạy in KHBD và các tài liệu, phần mền giảng dạy liên quan thành 1 tập tin gửi về chuyên môn để làm minh chứng)

- Xây dựng nội dung ôn tập củng cố bổ sung kiến thức cho học sinh sau thời gian học trực tuyến trao đổi trong tổ chuyên môn để thống nhất trong tổ chuyên môn.

- Báo cáo tổ chuyên môn, nhà trường những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để có biện pháp khắc phục kịp thời.

- Căn cứ tình hình học tập thực tế của học sinh lớp giáo viên có thể thống nhất với cha mẹ học sinh linh hoạt tổ chức thêm thời gian học tập trực tuyến cho HS lớp mình để hỗ trợ học sinh hoàn thành nội dung học tập theo chương trình đã xây dựng (không ép buộc HS tham gia, không thu kinh phí)

- Đối với những học sinh không có điều kiện để tham gia học tập trực tuyến GVCN, GVBM soạn phiếu bài tập môn Toán, Tiếng Việt, KH,TA,Tin học (5 hoặc 6 phiếu 1 tuần) phối hợp với cha mẹ học sinh để đầu tuần giao phiếu học tập cho học sinh, cuối tuần thu phiếu, kiểm tra kết quả học tập của học sinh và giao nhiệm vụ học tập tuần tiếp theo.

- Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm trực tiếp trong thời gian tổ chức dạy học trực tuyến.

4. Phụ huynh học sinh

- Tạo không gian, thời gian riêng cho học sinh. Bố trí phương tiện học tập cho học sinh.

- Liên lạc với giáo viên và hỗ trợ học sinh tiếp nhận nhiệm vụ học tập, tài liệu hướng dẫn học theo bài học trên truyền hình; trực tuyến khi GV dạy, giám sát, hỗ trợ học sinh thực hiện các bài học trên truyền hình và trực tuyến tại gia đình.

- Hỗ trợ học sinh hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao; gửi báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo bài học trên truyền hình và trực tuyến cho giáo viên để được nhận xét, đánh giá.

Trên đây là dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến, bù ứng phó dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện nhà trưởng có F0, F1 năm học 2021-2022. Yêu cầu các bộ phận nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch có khó khăn, vướng mắc yêu cầu báo cáo Ban giám hiệu để được hướng dẫn giải quyết.

 

Nơi nhận:

- PGD&ĐT (để báo cáo)

- Tổ CM, GV (để thực hiện)

- CMHS (để phối hợp)

- Lưu VT,CM

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Bùi Văn Chánh