PHÒNG GD & ĐT TUY PHƯỚC

TRƯỜNG TH SỐ 2 PHƯỚC QUANG

                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Số:     /KHCM -PQ2

    Phước Quang, ngày   01  tháng  11  năm 2021

 

 

KÊ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TIÊU HỌC CÂP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)về việc ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 117/PGDĐT-TH ngày 15/9/2021 của Phòng GDĐT Tuy Phước về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch số 237/KH-PGDĐT ngày 28/10/2021 của Phòng giáo dục và đào tạo Tuy Phước về Kế hoạch tổ chức Hội thi GVDG tiểu học cấp huyện năm học 2021-2022;  Chuyên môn  trường tiểu học số 2 Phước Quang xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi GVDG tiểu học cấp trường năm học 2021-2022 như sau:

 1. Mục đích
 • Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành Giáo dục. Đồng thời tuyển chọn và bồi dưỡng để chuẩn bị cho kỳ thi cấp huyện trong thời gian đến.
 • Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.
 • Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
 1. Yêu cầu
 • Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham dự Hội thi;
 • Hội thi được tổ chức theo các môn học/hoạt động giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.
 • Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và có tính giáo dục, tạo điều kiện giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
 1. Đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng và nội dung tham gia Hội thi
 1. Đối tượng

Tham gia Hội thi là giáo viên đang giảng dạy tại trường tiểu học số 2 Phước Quang.

2. Tiêu chuẩn

2.1 Đối với cấp trường

Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường là những giáo viên đang giảng dạy tại trường đã có thời gian công tác ít nhất là 01 năm học (Thời gian đứng lớp 09 tháng) và được sự đề xuất của tổ chuyên môn nơi giáo viên đang giảng dạy.

2.2 Đối với cấp huyện

- Giáo viên tham dự Hội thi cấp huyện phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt;

- Có một năm được công nhận là GVDG cấp trường trở lên trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là GVDG cấp trường năm tham dự Hội thi.

- Có ít nhất hai (02) năm giảng dạy tại các cơ sở giáo dục tiểu học trực thuộc Phòng GDĐT huyện Tuy Phước.

 1. Số lượng:

      Mỗi tổ tham gia ít nhất 01 (một) giáo viên.

 1. Nội dung thi

4.1 Đối với cấp trường

- Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng cho công tác giảng dạy của cá nhân tại tại đơn vị. Thời lượng trình bày không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện  pháp được BGH nhà trường xác nhận là áp dụng có hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

- Thực hành một tiết dạy theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết dạy tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi. Tiết dạy của giáo viên tham gia Hội thi do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm).

4.2 Đối với cấp huyện

Thực hiện theo nội dung thi của công văn số 237/KH-PGDĐT ngày 28/10/2021 của PGD-ĐT Tuy Phước.

III. Quy trình tham gia Hội thi

1. Cấp trường

a. Giai đoạn 1

Trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy (Giáo viên tham gia Hội thi được công nhận là đạt yêu cầu của giai đoạn 1 nếu phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 giám khảo đánh giá mức đạt).

b. Giai đoạn 2

Thực hành một tiết dạy theo kế hoạch của Ban tổ chức Hội thi cấp trường (Giáo viên tham dự Hội thi giai đoạn 2 khi đã đạt yêu cầu của giai đoạn 1).

2. Cấp huyện

Thực hiện theo qui trinh hội thi của công văn số 237/KH-PGDĐT ngày 28/10/2021 của PGD-ĐT Tuy Phước.

IV. Thời gian, địa điểm và kinh phí tổ chức Hội thi

1. Thời gian: + Cấp trường:

Ngày 08/11/2021 nhận Hồ sơ đăng ký dự thi (9h00)

Ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021 Khai mạc và tổ chức vòng 1

Ngày 20/11/2021 thông báo kết quả Vòng 1

Ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021 tổ chức vòng 2, cụ thể như sau:

+ Ngày 22/11/2021 Bốc thăm vòng 2 từ 7h30 đến 9h30, họp Ban giám khảo từ 9h30 đến 11h30

+ Ngày 23/11/2021 đến ngày 26/11/2021 giám khảo chấm tiết thực hành vòng 2

+ Ngày 26/11/2021 từ 15h30 đến 17h00 tổng kết Hội thi.

2. Địa điểm: Khai mạc, tổng kết, bốc thăm thi thực hành tiết dạy, thi trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy: tại  phòng Họp và phòng Tiếng Anh nhà trường.

Chấm thi thực hành tiết dạy: tại một số  lớp  trong nhà trường (có lịch cụ thể sau khi kết thúc giai đoạn 1).

+ Cấp huyện: Thực hiện theo mốc thời gian tham gia Hội thi của công văn số 237/KH-PGDĐT ngày 28/10/2021 của PGD-ĐT Tuy Phước.

3. Kinh phí tổ chức Hội thi và tham gia dự thi cấp huyện

 Thực hiện theo quy định hiện hành.

V. Quy định về hồ sơ đăng ký tham gia Hội thi

+Cấp trường:

-Danh sách các giáo viên đăng ký dự thi cấp trường được lập theo mẫu của chuyên môn và có chữ kí của người tham gia dự thi và của tổ trưởng chuyên môn. (in 01 bản)

            -Biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại nơi đang làm việc (in 03 bản).

+Cấp huyện:

Danh sách các giáo viên đăng ký dự thi cấp huyện có đóng dấu xác nhận của Hiệu trưởng (01 bản)

 - Biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc (03 bản)

VI. Đánh giá các nội dung, kết quả của giáo viên dự thi, xếp giải và cơ cấu giải thưởng

1. Đánh giá các nội dung thi

+Cấp trường:

a)Đối với phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy:

Giáo viên trình bày biện pháp; giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt. Phần trình bày biện pháp đạt mức đạt khi đảm bảo các yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường trong công tác giảng dạy của cá nhân giáo viên tại nơi giáo viên đang làm việc; biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng biện pháp. Nếu không đảm bảo các yêu cầu trên thì phần trình bày biện pháp là chưa đạt.

Phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy được 03 giám khảo cho điểm và đánh giá độc lập, tối đa là 20 điểm. Điểm phần trình bày biện pháp là trung bình cộng điểm của 3 giám khảo.

b)Đối với phần thực hành tiết dạy:

Phần thực hành tiết dạy được 2 giám khảo cho điểm và đánh giá độc lập, tối đa là 20 điểm. Điểm phần thực hành tiết dạy là trung bình cộng điểm của 2 giám khảo. Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy, giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi.

Lưu ý:

- Điểm của mỗi nội dung thi được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.

Điểm thi của mỗi giáo viên dự thi là tổng cộng điểm của 02 nội dung trên; tối đa là 40,0 điểm.

Điểm chấm: Nếu giữa 02 giám khảo lệch từ 1,0 điểm trở xuống thì lấy trung bình cộng, nếu lệch trên 1,0 điểm thì Trưởng tiểu ban quyết định kết quả cuối cùng.

+Cấp huyện:

Thực hiện theo đánh giá Hội thi của công văn số 237/KH-PGDĐT ngày 28/10/2021 của PGD-ĐT Tuy Phước.

2. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi:

Giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp trường phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Đạt yêu cầu của giai đoạn 1, nghĩa là phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt.

Phần thực hành tiết dạy được ít nhất 1/2 số giám khảo đánh giá loại giỏi và không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống.

Giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp trường được Hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận và được tham gia hội thi cấp huyện năm học 2021-2022

3. Xếp giải

+Giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp trường phải đạt các yêu cầu ở mục VI.2 và được công nhận đạt GVDG cấp trường năm học 2021-2022

+ Khi tham gia cấp huyện được công nhận theo các xếp giải của Hội thi GVDG cấp huyện ban hành theo công văn số 237/KH-PGDĐT ngày 28/10/2021 của PGD-ĐT Tuy Phước.

4.Cơ cấu giải thưởng:

            + Đạt cấp trường: 300.000 đồng

+ Cấp huyện: Theo công văn số 237/KH-PGDĐT ngày 28/10/2021 của PGD-ĐT Tuy Phước.

VII. Công nhận danh hiệu và sử dụng kết quả Hội thi

1. Công nhận danh hiệu

Danh hiệu GVDG tiểu học cấp trường, cấp huyện được bảo lưu trong thời hạn 01 năm tiếp theo năm được công nhận là GVDG cấp trường, cấp huyện.

2. Sử dụng kết quả

Kết quả Hội thi là minh chứng để tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện hành.

Giáo viên được công nhận GVDG cấp huyện có trách nhiệm dạy lại tiết dạy và báo cáo biện pháp đã tham gia Hội thi trong phạm vi cấp trường, để chia sẻ những kinh nghiệm vận dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy cho đồng nghiệp học tập nâng cao năng lực chuyên môn.

Trên đây là Kế hoach tổ chức Hội thi GVDG năm học 2021-2022, đề nghị chuyên môn cấp; Tổ trưởng các  tổ  chuyên môn triển khai và  thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các bộ báo cáo kịp thời về trường (Bộ phận CM) để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT ( B/c);

-Tổ CM, GV ( Th/hiện);

- Lưu: VT,CM.

             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                Bùi Văn Chánh