Nguyễn Thị Hồng Nhương-Tổ trưởng tổ 1

   

Trần Xuân Phước-Tổ trưởng tổ 4
Trần Thị Liễu-Tổ trưởng tổ 5
     Trần Thị Bích Liệu-Tổ trưởng tổ 2
Trần Hoa Thanh Thủy-Tổ trưởng tổ 3