BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH SỐ 2 PHƯỚC QUANG

Trần Văn Sáu-CTCĐ
Man Đức Nguyện-Ủy viên 
Nguyễn Thu Anh Thư-Ủy viên