DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 2 PHƯỚC QUANG

1. Bùi Văn Chánh

2. Lâm Thanh Hiệp

3. Nguyễn Thị Đắc

4. Trần Xuân Phước

5. Trần Thị Liễu

6. Trần Thị Mai

7. Nguyễn Thị Lộc

8. Nguyễn Tường Vĩ

9. Nguyễn Thu Anh Thư

10. Man Đức Nguyện

11. Trần Hoa Thanh Thủy

12. Nguyễn Thị Hồng Nhương

13. Trần Văn Sáu

14. Trần Thị Bích Liệu